Tính toán khoảng cách và thời gian trực tuyến

Tốc độ là một vật chất lượng đó sẽ xác định con đường mà một đối tượng sẽ đi trong một đơn vị của thời gian. Vì vậy, những công thức cho xác định tốc độ (với chuyển động) có thể đại diện như:

giờ phút giây